Festival Om Arkon Betingelser

Betingelser

Tjenesteavtale mellom arkon og kunde.

Sist oppdatert: 15.02.2012

 

1. Generelt

Disse betingelsene beskriver avtale om bruke av arkons nettbasert akkrediteringssystem. For trykking og andre tjenester gjelder egen avtale.

Tjenesteavtalen er denne avtale, samt de vilkår som blir avtalt skriftlig mellom kunden og arkon.

Avtalen er inngått når kunden har sendt bestilling via bestillingsskjema på arkons nettsider og en bruker har logget inn på systemet.

arkon har rett til å avvise ethvert oppdrag.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtale med arkon og som arkon forholder seg til.

Brukere er kunden selv og de personene som av kunden har gitt tillatelse til å benytte tjenestene i overensstemmelse med de rettigheter og plikter som følger av denne avtale.

Alle arkons tjenester er tidsbegrensede tjenester. Hvis ikke noe annet er spesifisert skriftlig i annen avtale så har kunden full tilgang til systemet inntil 7 dager etter arrangementets slutt.  Kunden vil etter denne perioden fortsatt ha mulighet til å logge inn og hente ut rapporter, men ikke til å gjøre vesentlige endringer på den informasjonen som ligger der. For kunder med løpende helårs abonnement gjelder egne regler. Kommunikasjon mot registrerte personer via e-post vil være tilgjengelig i 12 mnd etter arrangementets slutt.

Denne tjenesteavtalen regulerer uttømmende avtaleforholdet mellom partene, herunder å fastlegge partens forpliktelser under denne, og erstatter enhver tidligere avtale.

Denne avtale kan endres når som helst og uten forvarsel.

Kunden forplikter seg til selv å holde seg oppdatert mht. de til enhver tid gjeldende betingelser og innhold i denne avtalen. Oppdaterte betingelser/denne avtale skal alltid finnes gjort tilgjengelig av arkon på denne siden.

2. Tjenesten

2.1 Generelt

Avtalen gir kunden tilgang på de tjenester som er bestilt, slik at kundens internett-tjenester blir tilgjengelig for brukerne av internett. arkon sitt ansvar er å drifte og vedlikeholde denne løsningen.

Ved feilmeldinger vil det bli iverksatt tester for å undersøke om feilen kan relateres til de kjøpte produkter av arkon.

arkon kan nekte kunden tilgang eller stenge tjenesten inntil betaling for tjenesten er registrert.

2.2 Domene

Kunden får tildelt et subdomene av arkon. Eks. http://festivalnavn.arkon.no

2.3 Tredjepartsleverandører

arkon benytter seg av tredjepartsleverandører for domene, server-tilgang, betalingsløsninger og SMS-tjenester. (Se liste i 2.3.3.1)

arkon og våre kunder må til enhver tid forholde seg til de leveringsbetingelsene disse leverandørene tilbyr og arkon kan ikke holdes ansvarlig for mangler, feil og tap som oppstår pga. disse leverandørene.

2.3.3.1 Leverandører

Tjeneste Leverandør Hjemmeside
SMS-tjenester PSWinCom http://www.pswincom.com
Server drift/domene EasyIsp http://easyisp.no
Betalingsløsning Dibs http://www.dibs.no
Innløsning nettbetaling Nordea http://www.nordea.no
Programvare printløsninger Jollytech http://www.jollytech.com
Opplysningstjenester 1881 opplysningen http://www.1881.no/

2.4 Utvikling

arkon har eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkode og tekniske løsninger som stilles til rådighet for brukeren. Dette gjelder også spesielle tilpasninger til arrangementer.

3. Kundens plikter

3.1 Generelt

Bestilling av løsninger utføres av arkon på bakgrunn av informasjon fra kunden.

Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, eller unngå å oppdatere informasjonen, kan ikke arkon være ansvarlig for at eventuell informasjon ikke når ut til kunden.

3.3 Bestilling av systemet

a) Brukerne er selv ansvarlig for at:

Alt innhold som legges inn på systemet er brukerens ansvar og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

b) arkon tillater ikke informasjon, henvisning til materiale eller fremstillinger som bl.a.:

  • fremmer rasehat, eller viser grusomme eller umenneskelige voldshandlinger på en måte som får informasjonen til å virke ufarlig eller rosverdig
  • krenker menneskeverdet
  • handler om overgrep eller seksuelt misbruk av barn
  • viser seksuelle handlinger mellom mennesker og dyr
  • er egnet til å utsette barn og unge for umoralsk eller skadelig påvirkning

Kunden og brukeren er selv ansvarlig for alt materiale som legges inn og at immaterialrettslige bestemmelser ikke blir krenket. arkon kan anmode kunden om å fjerne det krenkende materiale eller velge å stenge tjenesten, og/eller anmelde forholdet, når mistanken om opphavsrettslig krenkelse synes berettiget og uansett om kunden ikke svarer på eller etterlever arkon sitt krav om å fjerne materialet.

3.4 Videresalg

arkon tillater ikke noe for videresalg av sine tjenester uten spesiell avtale. Brudd på dette kan medføre erstatningsansvar til arkon.

3.5 Referanse

arkon forbeholder seg retten til å legge ut oversikt av arrangementer som har tatt i bruk systemet og bruke disse som referanser ifht. andre kunder. Hvis kunden ikke ønsker dette så må kunden varsle om dette eksplisitt.

4. Pris og betaling

4.1 Generelt

Hvis ikke annet er avtalt så faktureres alle tjenester ved bestilling med 14 dagers betalingsfrist.

Ved manglende betaling kan arkon stenge tjenesten og kunden vil bli belastet kr. 250,- for gjenåpning.

Abonnement som ikke blir betalt, vil etter purring bli sendt til inkasso og alt innhold kan på det tidspunkt bli slettet fra våre servere.

5. Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, krig, naturkatastrofer, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

6. Angrerett, oppsigelse og stenging

6.1 Generelt om angrerett

Angrerett gjelder kun for forbrukere jf. forbrukerkjøpsloven.

6.2 Oppsigelse

Kunden kan si opp avtalen inntil 14 dager etter første innlogging på systemet.

6.3 Kundegarantier

arkon skal gjøre sitt beste for oppetiden på systemet skal være så høy som mulig og at nedetid som følger av annet enn det beskrevet i pkt. 2.3 og 4 forekommer. Men ifm. oppgraderinger av funksjoner i systemet kan ikke arkon belemres for kortere nedetid på deler av systemet. (Med kortere menes < 3 timer)

7. Lagring av personopplysning

7.1 Taushetsplikt

arkon har full taushetsplikt ifht. den informasjonen kunden lagrer i arkons systemer.

7.2 Lov om behandling av personopplysninger

Som leverandør har arkon plikt til å oppfylle kravene til informasjonssikkerhet jf. Personopplysningsloven §13. Utover dette så er det -jf. Personopplysningsloven- kunden ansvar å følge at lagring og innhenting av personopplysninger foregår jf. samme lov.

8. Lovvalg, jurisdiksjon og tvisteløsning

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, kan arkon kreve at tvisten skal søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen 30 virkedager fra kravet om forhandlinger ble reist, vedtar hver av partene at slik tvist skal avgjøres med endelig virkning for domstolene.

Frostating vedtas som verneting.

Partene kan skriftlig avtale annen tvisteløsningsmekanisme, herunder tillate at søksmål kan fremmes andre plasser enn ved vedtatte verneting.

9. Ufravikelige rettsregler

Avtalen viker for tvingende bestemmelser om lovvalg, jurisdiksjon m.m., som er fastsatt til vern og opprettholdelse av forbrukerrettigheter eller andre særlige kundegrupper.

Om

Hvordan vi startet                        Hva jobber vi med                            Hvem vi er           

mer om oss

Andre

Vi har kunder i mange bransjer. Festivaler, konferanser, hoteller, management og utesteder.

Våre kunder

Kontakt

Vi skal være lette å få tak i. Mail oss, ring oss, chat med oss eller møt oss på arrangement.

Her er vi